Senior NightVarsity Vs. Plano WestVarsity vs. WakelandVs. FriscoVs. Lone Star