FreshmanJV Colony vs. Reedy 9.5.19JV Denison vs.  ReedyLoveJoy and BraswellSenior ShotsVarsity  Reedy vs. MemorialVarsity Frisco vs.  Reedy 9.27.19Varsity Lake Dallas vs. Reedy 9.13.19Varsity Reedy vs. Colony 9.6.19Varsity Reedy vs. DenisonVarsity Reedy vs. Princeton